sreda, 17. julij 2013

V himni je vrag, boga pa niKako mi je Ustavno sodišče povedalo, da me državna himna nič ne brigaOb razburjanju komunističnih medijev ob državni proslavi, na kateri so peli tudi tisto kitico Prešernove Zdravljice, ki omenja Boga, ne pa samo sedme kitice, kjer opeva vraga, sem na Ustavno sodišče Slovenije poslal naslednje pisanje na njihovem obrazcu:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI


 

Podpisani Marko Štrovs iz Zavrha vlagam pobudo za oceno ustavnosti predpisa z nazivom:

 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na  seji dne 20. julija 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 20. oktobra 1994.

  

1. POBUDNIK

 
a) Osebno ime / naziv ali firma: Marko Štrovs
 

  
 
2. PRAVNI INTERES

 
Podpisani Marko Štrovs sem državljan Republike Slovenije in spoštujem Ustavo Republike Slovenije. Zato imam kot državljan upravičen pravni interes, da ob slovenskih uspehih in praznikih poslušam Slovensko himno, kot je določena z Ustavo Republike Slovenije, ne pa njene okrnjene variante, ki je določena z ZGHZ.
 
Pričakujem, da tudi zakonodajalec spoštuje ustavo in pri sprejemanju zakonov pazi, da so skladni z ustavo. To mi kot državljanu jamči, da me trenutna večina, ki se ob sprejemanju določenega zakona znajde v državnem zboru, ne more prikrajšati za katerokoli pravico, ki mi jo daje ustava. Ustavne določbe je možno spremeniti samo v posebnem postopku z dvotretjinsko večino vseh poslancev.
 
To velja tudi za himno Republike Slovenije, ki je himna vsakega slovenskega državljana, tudi moja. Zato imam pravni interes, da se uprem vsaki cenzuri polnega besedila Zdravljice, tudi, če je določeno z zakonom.
 

 
3.   NESKLADNOST Z USTAVO ALI ZAKONOM  

 
Določba 5. člena ZGHZ, ki se glasi:« Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna »Zdravljica«, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla«, ni skladna s šestim členom Ustave Republike Slovenije, v katerem je določeno: »Himna Slovenije je Zdravljica«.

 
Navedena določba ZGHZ je v očitnem nasprotju s citirano določbo 6. člena Ustave, po katerem je himna Zdravljica kot celota, torej z vsemi osmimi kiticami, ne pa ena sama njena kitica.

 
 

Obrazložitev

 
A) Pri sprejemanju Ustave Republike Slovenije je bila očitna odločitev ustavodajalca, da spremeni prej veljavno določbo Zakona o himni republike Slovenije, Ur.l. RS, št. 14/1990, ki ga je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela 29. marca 1990 na podlagi takrat veljavne Ustave Socialistične republike Slovenije in Ustave FLRJ.

 
Ob sprejemu navedenega  zakona o himni, marca 1990, je v Sloveniji še veljal komunistični režim nekdanje Federativne republike Jugoslavije, v katerem je bila vzpostavljena diktatura proletariata in prioriteta komunistične partije, ki v himni ni dopustila omenjanja boga in drugo besedilo, ki ji ni bilo po volji. Zato je bilo v navedenem zakonu določeno, da se kot slovenska himna uporablja samo besedilo sedme kitice Prešernove Zdravljice.

 
Komunisti v himni nikakor niso hoteli imeti besedila druge kitice, v kateri Prešeren kliče. »Bog našo nam deželo,/ Bog živi ves slovenski svet,/ brate vse,/ kar nas je/ sinóv sloveče matere!, saj niso hoteli omenjati Boga, niti poudarjati slovenstva.
 

V himno niso hoteli zapisati tudi besedila prve kitice Zdravljice, kjer Prešeren omenja, da naj »v potrtih prsih up budi«, saj niso hoteli, priznati, da je Slovencem treba spet dati upanje.

 
Tretjo kitico, kjer je zapisano, naj: »V sovražnike 'z oblakov/ rodú naj naš'ga treši gróm;/ prost, ko je bil očakov,/ naprej naj bo Slovencov dom;/ naj zdrobé/ njih roké/ si spone, ki jih še težé!«,  so črtali, ker so jo razumeli kot poziv na upor proti komunistični diktaturi in ropanju Slovencev v Jugoslovanski ječi narodov.

 
Četrta kitica jim ni bila všeč, saj niso bili zato, da;« Edinost, sreča, sprava/ k nam naj nazaj se vrnejo;/ otrók, kar ima Slava, / vsi naj si v róke sežejo,/ de oblast/ in z njo čast, / ko préd, spet naša boste last!«, saj niso želeli priznati svojih zločinov med revolucijo in ustvariti razmer za spravo z nasprotniki komunistične revolucije.

 
Komunisti so cenzurirali tudi peto kitico, v kateri Prešeren kliče: »Bog žívi vas Slovenke,/ prelepe, žlahtne rožice;/ ni take je mladenke,/ ko naše je krvi dekle;/ naj sinóv/ zarod nov/ iz vas bo strah sovražnikov!« saj so se zavzemali za enakost vseh spolnih usmerjenosti.

 
Enako niso hoteli v himno sprejeti šeste kitice: »Mladenči, zdaj se pije/ zdravljica vaša, vi naš up;/ ljubezni domačije/ noben naj vam ne usmŕti strup;/ ker zdaj vàs/ kakor nàs,/ jo sŕčno bránit' kliče čas!«, ker jih je neprijetno spominjala na množice mladeničev, ki so jih brez milosti pobili, ker so svoj dom branili.
 

Celo dobrih želja v zadnji kitici Zdravljice, v kateri Prešeren kliče.« Nazadnje še, prijatlji,/ kozarce zase vzdignimo,/ ki smo zato se zbrat'li,/ ker dobro v srcu mislimo;/ dókaj dni/ naj živí/ vsak, kar nas dobrih je ljudi!«, komunisti niso odobrili.

 
Od celotne Prešernove Zdravljice je skrbna partijska cenzura pustila v himni samo sedmo kitico, ki od daleč zgleda zadosti internacionalistično, saj pravi:« Živé naj vsi naródi,/ ki hrepené dočakat' dan,/ da, koder sonce hodi,/ prepir iz svéta bo pregnan,/ ko rojak/ prost bo vsak,/ ne vrag, le sosed bo mejak!« Ta kitica jim je bila všeč tudi zato, ker je v njej omenjen »vrag«, ne pa »Bog« , kot stoji v drugi in peti kitici Zdravljice.
 

S tako strogo cenzuro so komunistični redaktorji slovenske himne krepko prekosili avstroogrske cenzorje, ki so še v Prešernovem času iz Zdravljice črtali samo tretjo kitico, oni pa so jih črtali kar sedem. S tem so hudo prekršili moralne pravice umrlega pesnika, ki za časa svojega življenja ni dopustil nobene cenzure svojih pesmi. V Narodni in univerzitetni knjižnici je shranjen prvi cenzurni rokopis Poezij doktorja Franceta Prešerna iz leta 1846, ki ga je pesnik po opravljeni korekturi oddal v Blasnikovo tiskarno. Rokopis Zdravljice je v celoti prečrtan s črnilom. Iz zbirke jo je izločil pesnik sam, potem ko je cenzor Franc Miklošič označil kitico »Edinost, sreča, sprava« kot spotakljivo. Prešeren je potem v Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil Zdravljico šele 26. aprila leta 1948, po revoluciji, ki je odnesla prejšnjo cenzuro s cenzorjem vred.

 
Zakon o himni je bil sprejet na zadnji seji Skupščine socialistične republike Slovenije, saj so bile že 8. in 12. aprila 1990 prve demokratične volitve, na katerih je zmagala koalicija DEMOS, ki je junija 1990 preimenovala zakonodajno telo v Državni zbor. Zato so hoteli komunistični delegati, ki so vedeli, da bodo volitve izgubili, še v času, dokler so imeli zakonodajno moč, tako obrezati Prešernovo Zdravljico, ki jo je ljudstvo hotelo imeti za slovensko himno, da v njej ne bo več besed kot so: »Bog, sprava, domačija, Slovenstvo, »vrag« pa je lahko ostal.
 

B) V naslednjih mesecih leta 1990 in spomladi 1991 so bile v Sloveniji izvedene temeljite spremembe, ki so pripeljale do slovenske osamosvojitve 25. junija 1991 in do sprejema nove Ustave RS. V Ustavi je bila med drugim popravljena tudi napaka zakona o himni, saj je bilo v 6. členu izrecno določeno, da je slovenska himna Zdravljica, torej celotna pesem kot jo je zapisal Prešeren.

 
Od takrat dalje je bilo napačno ravnanje takratnih državnih in drugih organov, če so kot himno uporabljali samo besedilo sedme kitice Zdravljice, kot je bilo določeno v prejšnjem zakonu, ne pa celega besedila.

 
C)    Državni Zbor Republike Slovenije je v letu 1994, ko so v njem spet imele večino stranke, ki so izšle iz prejšnje Zveze komunistov in zveze socialistične mladine, skupaj z nekaterimi strankami, ki so se jim pridružile v vladni koaliciji, sprejel ZGHZ v še sedaj veljavnem besedilu. Pri tem so ponovili dikcijo prejšnjega zakona o himni in ponovno določili, da je slovenska himna samo besedilo sedme kitice Prešernove Zdravljice, ne pa celo besedilo. S tem so odkrito in grobo prekršili ustavo.

 
Nikakor ni mogoče pritrditi razlagi, da je zakon samo konkretiziral preveč splošno ustavno določbo, saj je v zadnjem stavku 6. člena Ustave dano zakonodajalcu samo pooblastilo, da z zakonom uredi uporabo grba, zastave in himne, nikakor pa se mu ne daje pravice, da te simbole določi drugače, kot so določeni v Ustavi.

 
Po isti logiki, po kateri je v ZGHZ od osmih kitic Zdravljice ostala le ena, bi potem lahko za slovensko zastavo, ki ima po ustavi tri barve, zakon določil le še eno, rdečo.

 
 

4.   DRUGE NAVEDBE

 
Glede na navedeno predlagam Ustavnemu sodišču, naj ugotovi, da je določba 5. člena  Zakona  o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, v neskladju z Ustavo RS.

  

5.   PRILOŽENI DOKUMENTI

 

Ustava in oba zakona, na katere se sklicujem v pobudi, so objavljeni v uradnih listih.

 Ustava Republike Slovenije /URS/Ur.l. RS, št. 33I/1991, Ur.l. RS, št. 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006

 

Zakon o himni Republike Slovenije, Ur.l. RS, št. 14/1990

 
Podpis vložnika:   Štrovs Marko

 ...................................................................................................................................................
 
 
Po polovici leta, prej kot sem pričakoval, sem dobil z Ustavnega sodišča sklep, s katerim so zavrgli mojo pobudo,češ da nimam pravnega interesa. Da me himna čisto nič ne briga.
 
Zanimalo me je, kako so ta sklep utemeljili.  Niso se trudili. Napisali so takole:
 
...................................................................................................................................................
 
U-I-320/12
Akt:Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) (ZGZH), 5. čl.
Izrek:Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) se zavrže.
Evidenčni stavek:Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Polno besedilo:U-I-320/12-5
13. 6. 2013

SKLEP


Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marka Štrovsa, Ljubljana, na seji 13. junija 2013

sklenilo:


Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) se zavrže.

OBRAZLOŽITEV


1. Pobudnik izpodbija 5. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (v nadaljevanju ZGZH). Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju s tretjim odstavkom 6. člena Ustave, po katerem je himna Slovenije Zdravljica. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da ima kot državljan Republike Slovenije upravičen interes, da ob slovenskih uspehih in praznikih posluša slovensko himno, kot je določena z Ustavo, ne pa njene okrnjene variante, ki je določena z izpodbijano določbo ZGZH. Navaja, da je himna Slovenije himna vsakega državljana, tudi njegova. Zato naj bi imel pravni interes, da se upre vsaki cenzuri polnega besedila Zdravljice, tudi če je določena z zakonom.

2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.

3. Pobudnik s svojimi navedbami izraža nestrinjanje z izpodbijano ureditvijo in se kot državljan Republike Slovenije zavzema za drugačno ureditev himne v ZGZH. Pobudnik ni izkazal, v čem izpodbijana določba neposredno posega v njegove pravice in kako bi se z morebitno ugoditvijo pobudi njegov pravni položaj izboljšal. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Deisinger.

dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:zakon
Vlagatelj:Marko Štrovs, Ljubljana
Datum vloge:24.12.2012
Datum odločitve:13.06.2013
Vrsta odločitve:sklep
Vrsta rešitve:zavrženje
Objava:
Dokument:US30144

...............................................................................................................


Ja, lubi Sloveci, takle mamo. Marko